حرف دل

خدایا قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم

اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست